Cwcis a Data

Polisi Preifatrwydd 

Mae Cymdeithas Tir Glas Ynys Môn wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu’ch preifatrwydd. Mae’r Polisi hwn yn nodi’r sail y bydd unrhyw ddata personol yr ydym ni (Cymdeithas Tir Glas Ynys Môn) yn ei gasglu gennych chi, neu yn cael ei ddefnyddio neu ei brosesu gennym ni.

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall sut y byddwn yn defnyddio’ch ‘data personol’ (‘data personol’ yn golygu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â chi, y gallwch chi gael eich adnabod, fel enw a manylion cyswllt, gwybodaeth bywgraffyddol neu wybodaeth am eich diddordebau / cymwysterau).

Pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi pan fyddwch chi’n cofrestru fel aelod o’r gymdeithas. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwch chi’n cwblhau unrhyw arolygon cymdeithas yn wirfoddol, yn darparu adborth ac yn cymryd rhan mewn cystadlaethau. Cesglir gwybodaeth defnydd gwefan gan ddefnyddio cwcis.

Sut fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?

Rydyn ni’n casglu gwybodaeth amdanoch chi i brosesu aelodaeth eich cymdeithas, ac os ydych chi’n cytuno, e-bostio chi am newyddion, digwyddiadau a gwasanaethau cymdeithas, credwn y gall fod o ddiddordeb i chi. Defnyddiwn eich gwybodaeth a gasglwyd o’r wefan i bersonoli’ch ymweliadau ailadroddus i’n gwefan.

Ni fydd Cymdeithas Tir Glas Ynys Môn yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion marchnata gydag unrhyw gwmnïau neu grwpiau eraill y tu allan i’r gymdeithas.

Mynediad i’ch gwybodaeth a chywiro

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech gael copi o rywfaint neu’ch holl wybodaeth bersonol, anfonwch e-bost neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad canlynol. Efallai y byddwn yn gwneud tâl bach am y gwasanaeth hwn. Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Efallai y byddwch yn gofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth sy’n eich barn chi yn anghywir.

Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log safonol ar y rhyngrwyd a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Defnyddir y wybodaeth hon i olrhain defnydd ymwelwyr o’r wefan ac i lunio adroddiadau ystadegol ar weithgaredd gwefan. Am fwy o wybodaeth ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org. Gallwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis ac mae’r gwefannau uchod yn dweud wrthych sut i dynnu cwcis oddi ar eich porwr. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na fydd rhai o’n nodweddion gwefan yn gweithredu o ganlyniad.

Gwefannau eraill

Mae gwefan angleseygrassland.org yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wefan hon ond felly pan fyddwch chi’n cysylltu â gwefannau eraill, dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Byddwn yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn diwethaf ar 19 Mai 2018.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.

Cookies & Data

Privacy Policy

The Anglesey Grassland Society is committed to protecting and respecting your privacy. This Policy sets out the basis on which any personal data we (the Anglesey Grassland Society) collect from you, or that you provide to us, will be used or processed by us. 

Please read the following carefully to understand how we will use your ‘personal data’ (‘personal data’ means any information relating to you, through which you can be identified, such as name and contact details, biographical information or information about your interests/qualifications). 

What information do we collect about you?

We collect information about you when you register as a member of the society. We also collect information when you voluntarily complete any society surveys, provide feedback and participate in competitions. Website usage information is collected using cookies.

How will we use the information about you?

We collect information about you to process your society membership, and, if you agree, to email you about society news, events and services we think may be of interest to you. We use your information collected from the website to personalise your repeat visits to our website.

The Anglesey Grassland Society will not share your information for marketing purposes with any other companies or groups outside the society.

Access to your information and correction

You have the right to request a copy of the information that we hold about you. If you would like a copy of some or all of your personal information, please email or write to us at the following address. We may make a small charge for this service. We want to make sure that your personal information is accurate and up to date. You may ask us to correct or remove information you think is inaccurate.

Cookies

Cookies are text files placed on your computer to collect standard internet log information and visitor behaviour information. This information is used to track visitor use of the website and to compile statistical reports on website activity. For further information visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org. You can set your browser not to accept cookies and the above websites tell you how to remove cookies from your browser. However in a few cases some of our website features may not function as a result.

Other websites

The angleseygrassland.org website contains links to other websites. This privacy policy only applies to this website so when you link to other websites you should read their own privacy policies.

Changes to our privacy policy

We keep our privacy policy under regular review and we will place any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 19 May 2018.

Further information

Please contact us if you have any questions about our privacy policy or information we hold about you.